Obchodné podmienky

I. Identifikácia predávajúceho

1. 1. Všeobecné obchodné podmienky 
Obchodné spoločnosťi: TechOffice, s.r.o.
so sídlom: Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČO: 17166951
zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, C 89311/SL1/KSOS Krajský soud v Ostravě
Firma nie je platcom DPH
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.vyhodne-licencie.sk
 
 
II. Základné ustanovenia

2. 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je podnikateľov Jana Šuraba, so sídlom Volgogradská 2433/70, 700 30, Ostrava - Zábřeh, Česká Republika, identifikačné číslo: 08686921, zapísaném v Živnostenskom registri v Ostrave, označením 380701, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).

2. 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

2. 3. Podnikateľom sa rozumie:

2.3.1 osoba zapísaná v obchodnom registri
2.3.2 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
2.3.3 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
2.3.4 osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2. 4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia podľa českého právneho poriadku, najmä príslušnými ustanoveniami zák. č.89/2012 Sb., českého občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

2. 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

2. 6. Kupujúci výslovne súhlasí s tím, že doručovanie dokumentov prebieha výlučne elektronickou formou, a to na e-mail kupujúceho uvedený v jeho užívateľskom účte alebo pri objednávke. Adresa predávajúceho je info@vyhodne-licencie.sk.
 
2. 7. Tieto VOP sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

III. Predávané produkty

3. 1. Produkty predávané predávajúcim sú zobrazené na webovej stránke www.vyhodne-licencie.sk a ide o software, ktorý môže byť distribuovaný jak vo fyzickej, tak iba v elektronickej forme (ESD).

3. 2. Všetky obrázky, ktoré sú na webe uvedené, majú ilustračný charakter.

IV. Objednávkový proces

4.1. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1 prostredníctvom elektronického obchodu www.vyhodne-licencie.sk
4.1.2 emailom na info@vyhodne-licencie.sk
4.1.3 telefonicky na tel. +420 735 040 858

4.2. Ako objednať prostredníctvom elektronického obchodu:

4.2.1 Najskôr je nutné vybrať zvolený produkt, jeho variantu (ak je dostupná, napr. 32/64 bitovú verziu alebo si navoliť požadované parametre produktu) a vložiť ho do elektronického košíka tlačidlom „do košíka“. Po vložení produktu do košíka je možné pokračovať v nákupu, alebo prejsť do Košíka.

4.2.2 Košík má štyri kroky. V prvom kroku si zákazník kontroluje jeho obsah, môže upraviť množstvo produktov (ak je dostupné) a prípadne vložiť zľavový kupón alebo darčekový poukaz, ak ho zákazník má k dispozícii.

4.2.3 V druhom kroku si zákazník volí spôsob dopravy a platby za tovar. Dostupné možnosti sú špecifikované v bode 10 a 11 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2.4 V treťom kroku zákazník vyplňuje údaje potrebné pre doručenie tovaru, alebo sa môže prihlásiť ku svojmu užívateľskému účtu a údaje potrebné pre doručenie budú vyplnené automaticky. Viac informácií k užívateľskému účtu je popísané v bode 7 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2.5 V štvrtom kroku sa nachádza rekapitulácia objednávky, potvrdenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a odoslanie objednávky. Proces uzavretia zmluvy je popísaný v nasledujúcom bode týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. 3. Zákazník odpovedá za dáta a ich správnosť zadané v priebehu objednávkového procesu. Ak tieto dáta nie sú presné alebo pravdivé, musí zákazník kontaktovať predávajúceho na kontaktoch uvedených v bode 4.1.2 resp. 4.1.3., a to bez zbytočného odkladu a ako náhle zákazník zistí, že dáta neodpovedajú skutočnosti.

4. 4. Prevádzková doba - objednávky cez internetový obchod predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni, objednávky cez e-mail a telefón medzi 10. a 16. hodinou v pracovné dni.

V. Kúpna zmluva

5. 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu potvrdzujúcim e-mailom na kupujúcim zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

5. 2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom, a to na podnikateľom zadaný e-mail pri odosielaní objednávky.

5. 3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi podľa príslušných právnych predpisov.

5. 4. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

5. 5. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

VI. Doručovanie dokumentov

6. 1. Kupujúci súhlasí s tým, že ako spôsob doručovania dokumentov môže byť použitá jeho emailová adresa uvedená v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

VII. Užívateľský účet

7. 1. Na základe registrácie kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Z tohto rozhrania môže objednávať tovar (ďalej ako užívateľský účet). Objednávať tovar užívateľ môže aj bez založenia užívateľského účtu.

7. 2. Pri registrácii na internetovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Tieto údaje je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Predávajúcim sú údaje uvedené v užívateľskom účte považované za správne.

7. 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený e-mailovou adresou a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom týchto informácií, ktoré umožňujú prístup k užívateľovmu účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

7. 4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

7. 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, alebo jeho partnerov.

VIII. Ceny

8. 1. Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

8. 2. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

IX. Záručné podmienky

9. 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.
9. 2. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
9. 3. Kupujúcim, ktorí sú spotrebiteľmi, dáva Predávajúci 24 mesačnú záruku na produkt.
9. 4. Kupujúcim, ktorí nie sú spotrebiteľom, ponúka Predávajúci 6 mesiacov záruky na produkt, ale vyhradzuje si právo odmietnuť plnenie.

X. Platobné podmienky

10. 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

10.1.1 platba vopred bankovým prevodom na účet 2402218626/2010, Fio banka a.s.
10.1.2 platobná brána ThePay.cz, s.r.o.

10. 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

XI. Dodacie podmienky

11. 1. Zasielanie Slovenskú poštou

11.1.1 Tovar je možné kupujúcemu zaslať Zasielanie Slovenskú. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 14:00 hod. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.vyhodne-licencie.sk.

11.1.2 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa objednávky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

11.1.3 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@vyhodne-licencie.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

11. 2. U software, ktorý je distribuovaný elektronickou formou (ESD), je tovar odosielaný do 24 hodín po obdŕžaniu platby, a to prostredníctvom e-mailu na e-mail Užívateľa, ktorý je uvedený v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

11. 3. U software, ktorý je distribuovaný elektronickou formou (ESD), nie je možné zaslať na dobierku.

11. 4. Tovar nie je možné odobrať osobne.

11. 5. Ak bude kupujúci trvať na inej forme doručenia ako ponúka predávajúci, po dohode je takéto dodanie možné, náklady v tomto prípade nesie plnou váhou kupujúci.

11. 6. V prípade, ak je z dôvodov zavinených kupujúcim nutné tovar doručovať opakovane alebo iným, ako vopred dohodnutým spôsobom, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným alebo iným doručovaním tovaru predávajúcemu.
 
11.7. Dodanie elektronickej licencie prebieha väčšinou do 10 minút od obdržania platby. V niektorých prípadoch môže doručenie licencie trvať dlhšie - overovanie licencií, výpadok systému, kontrola platby, odozva platobnej brány, najneskôr však do 24 hodín od obdržania platby.

XII. Odstúpenie od zmluvy

12. 1. Odstúpenie od zmluvykupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

12.1.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

12.1.2 Ak kupujúci zašle predávajúcemu informáciu o odstúpení od zmluvy, je povinný mu do 30 tich dní zaslať späť produkt s kompletnou dokumentáciou do 30 dní od zaslania tejto informácie.

12.1.3 Predávajúci však pre spotrebiteľov ponúka pridanú možnosť vrátiť tovar aj nad rámec 14ti dňovej zákonnej lehoty, a to do 30tich dní od prevzatia tovaru. V tejto nadštandardnej lehote musí k uplatneniu práva odstúpenia od zmluvy kupujúci dodržať nižšie uvedený postup a všetky odporučené pravidla uvedené k zákonnému odstúpeniu od zmluvy v lehote 14tich dní sa pre odstúpenie v nadštandardnej 30dňovej lehote stávajú povinnými podmienkami k využitiu tejto možnosti.

12.1.4 V oboch prípadoch je potrebné zaslať späť tiež Prehlásenie (ako prílohu k odstúpeniu). Prehlásenie je dostupné na webových stránkach Predávajúceho. Toto prehlásenie je súčasť dokumentácie k produktu a ak nie je. Predávajúcemu doručené spolu s vracaným
tovarom, spôsobuje jeho kompletné znehodnotenie.

12.1.5 Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z– napríklad pri neobdŕžaní Prehlásenia).

12.1.6 Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to formou prevodu na účet. Inakšie zaslanie peňazí nie je možné.

12.1.7 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

12.1.8 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

12.1.9 Náklady na vrátenie produktu nesie spotrebiteľ, najvyššia čiastka za dopravu by nemala presiahnuť 8 EUR.

12. 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

12.2.1 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

12.2.2 Pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom, platí zákonná lehota pre odstúpenie od zmluvy, teda 14 dní od zakúpení tovaru a nie teda nadštandardná lehota 30tich dní, ktorá je poskytovaná iba koncovým spotrebiteľom.

12. 3. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: TechOffice s.r.o., Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava
 
XIII. Ochrana osobných údajov

13. 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim,
 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2022