Odstúpenie od kúpnej zmluvy

I - Právo odstúpiť od zmluvy

1.1. Do 14 dní máte právo ako spotrebiteľ odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar. U tovar dodaný po častiach sa počíta prevzatia poslednej dodávky, u pravidelné opakované dodávky sa počíta prevzatia prvé dodávky tovaru.

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho: TechOffice s.r.o., so sídlom: Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava IČ: 17166951  formou jednostranného právneho rokovania zaslaného e -mail. Použite priložený Odstoupení od smlouvy na odstúpenie od zmluvy.

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

II - Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme bankový účet, ktorý je nutné uviesť vo vyplnenom formulári. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vrátenej softvérové licencie spoločne vyplneným formulárom pre odstúpenie od zmluvy ..

2.2. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za zníženie hodnoty tovaru sme oprávnení jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.

2.3. Ak ste požiadal (a), aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval (a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb určeným v zmluve.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy stiahnete tu.